ตัวอักษรวิ่ง

ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจเว็บ Blogger ของนายกฤษดา ภูมิเพ็ง สื่อการเรียนการสอนออนไลน์โปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น

วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2564

 


วิชา การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น รหัสวิชา 20204-2108

ท-ป-น(2-2-3) จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์ รวม 72 คาบ